Προστασία δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

As of: 27.06.2022

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία των δεδομένων είναι ιδιαίτερα υψηλής προτεραιότητας για τη διαχείριση μας. Η χρήση των σελίδων Διαδικτύου από εμάς είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές εταιρικές υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, θα μπορούσε να γίνει απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία, λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου δεδομένων θα είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων για κάθε χώρα ισχύει για εμάς. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ως ελεγκτής, έχουμε εφαρμόσει πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο ενδέχεται καταρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, επομένως η απόλυτη προστασία ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εμάς με εναλλακτικά μέσα, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

Ορισμός

Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε.

Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • α) Προσωπικά δεδομένα

  Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να προσδιοριστεί ("υποκείμενο δεδομένων"). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες συγκεκριμένους για τους φυσικούς, φυσιολογικούς, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • β) Υποκείμενο δεδομένων

  Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία.

 • γ) Επεξεργασία

  Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή διάθεση με άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 • δ) Περιορισμός επεξεργασίας

  Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • ε) Προφίλ

  Προγραμματισμός σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αποτελείται από τη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση αυτού του φυσικού ατόμου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

 • στ) ψευδωνυμοποίηση

  Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί.

 • ζ) Ελεγκτής ή υπεύθυνος για την επεξεργασία

  Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων · όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.

 • η) Επεξεργαστής

  Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • i) Παραλήπτης

  Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στον οποίο γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτους είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται παραλήπτες · η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • ι) Τρίτο μέρος

  Το τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή οργανισμός διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον επεξεργαστή και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή, έχουν εξουσιοδότηση να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

 • ια) Συγκατάθεση

  Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία αυτός ή αυτή, με μια δήλωση ή με μια σαφή καταφατική ενέργεια, υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν ή αυτήν .

Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ελεγκτής για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι:

myBuddy gUG (haftungsbeschränkt)

Γουέουουα Γουάνγκ

C3, 17

68159 Mannheim

Γερμανία

015730871882

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Οι σελίδες του Διαδικτύου από εμάς χρησιμοποιούν cookies, τοπικό χώρο αποθήκευσης και χώρο αποθήκευσης συνεδρίας. Αυτό γίνεται για να κάνουμε την προσφορά μας πιο φιλική προς τον χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Η τοπική αποθήκευση και ο χώρος αποθήκευσης συνεδρίας είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας για την αποθήκευση δεδομένων στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των cookies, του τοπικού χώρου αποθήκευσης και του χώρου αποθήκευσης συνεδρίας, ορίζοντάς τα στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν cookie. Πολλά cookie περιέχουν το λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και στους διακομιστές που επισκέπτονται το Διαδίκτυο να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης των ημερομηνιών που υπόκεινται από άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookie. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης των cookies, μπορούμε να παρέχουμε στους χρήστες αυτού του ιστότοπου περισσότερες φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον χρήστη. Τα cookie μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookie, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο, επειδή αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο, και έτσι το cookie αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλάθι αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα άρθρα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, και συνεπώς μπορεί να αρνηθεί μόνιμα τη ρύθμιση των cookie. Επιπλέον, τα ήδη καθορισμένα cookie μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος μας συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Συλλέγονται μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενοι παραπομπές), (4) -ιστότοποι, (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο του Διαδικτύου, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, δεν εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται για να (1) παραδώσει σωστά το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, (2) να βελτιστοποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπού μας καθώς και τη διαφήμισή του, (3) να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστότοπων και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Επομένως, αναλύουμε στατιστικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν ανώνυμα, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας δεδομένων της επιχείρησής μας, και για να διασφαλίσουμε ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

Εγγραφή στον ιστότοπό μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του ελεγκτή με την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον ελεγκτή καθορίζεται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την καταχώριση. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει μεταφορά σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές (π.χ. υπηρεσία δέματος) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για έναν εσωτερικό σκοπό που αποδίδεται στον ελεγκτή.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του ελεγκτή, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP - που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων - ημερομηνία και ώρα εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση διαπραχθέντων αδικημάτων. Από αυτήν την άποψη, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ελεγκτή. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η μεταφορά εξυπηρετεί το σκοπό της ποινικής δίωξης.

Η καταχώριση του υποκειμένου των δεδομένων, με την εθελοντική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, αποσκοπεί στο να επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του υποκειμένου των δεδομένων που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του εν λόγω ζητήματος. Τα εγγεγραμμένα άτομα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν εντελώς από το απόθεμα δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, παρέχει πληροφορίες κατόπιν αιτήματος σε κάθε υποκείμενο δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή ένδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, στο βαθμό που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ως υπεύθυνου επικοινωνίας.

Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου

Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση e-mail). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω e-mail ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

Τα σχόλια λειτουργούν στο ιστολόγιο στον ιστότοπο

Προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήνουν ατομικά σχόλια για μεμονωμένες συνεισφορές ιστολογίου σε ένα ιστολόγιο, το οποίο βρίσκεται στον ιστότοπο του ελεγκτή. Ένα ιστολόγιο είναι μια διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη από το κοινό, μέσω της οποίας ένα ή περισσότερα άτομα που ονομάζονται bloggers ή web-bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις σε λεγόμενες blogposts. Οι αναρτήσεις ιστολογίου μπορεί συνήθως να σχολιάζονται από τρίτους.

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων αφήνει ένα σχόλιο στο ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα σχόλια που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται και δημοσιεύονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία του σχολιασμού και σχετικά με το (ψευδώνυμο) του χρήστη που επιλέγεται από το υποκείμενο των δεδομένων . Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) στο υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο μέσω ενός δεδομένου σχολίου. Η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι, επομένως, προς το ίδιο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να μπορεί να απαλλαγεί σε περίπτωση παράβασης. Αυτά τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται τέτοια μεταφορά από το νόμο ή εξυπηρετεί τον σκοπό της υπεράσπισης του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

Gravatar

Για σχόλια, χρησιμοποιείται η υπηρεσία Gravatar από το Automatic. Το Gravatar ταιριάζει με τη διεύθυνση email και τους χάρτες σας - εάν έχετε εγγραφεί - την εικόνα avatar σας δίπλα στο σχόλιο. Εάν δεν έχετε εγγραφεί, δεν θα εμφανίζεται καμία εικόνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του WordPress εγγράφονται αυτόματα στο Gravatar. Λεπτομέρειες για το Gravatar: https://en.gravatar.com

Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης, ή στο βαθμό που αυτό παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. προς το.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμόσιμος ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται συνήθως σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας την επιβεβαίωση για το κατά πόσον υφίστανται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβασης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που αποθηκεύονται ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας ·
  • τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ·
  • τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως παραλήπτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ·
  • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου αυτής ·
  • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή να αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία ·
  • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·
  • όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους ·
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες τέτοια επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη διαβίβαση.

  Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να έχει συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί)

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον δεν απαιτείται η επεξεργασία:

  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
  • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος θα διασφαλίσουμε αμέσως ότι το αίτημα διαγραφής ικανοποιείται αμέσως.

  Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους ελεγκτές που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας οποιωνδήποτε συνδέσμων ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που δεν απαιτείται επεξεργασία. Ένας υπάλληλος από εμάς θα κανονίσει τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον ελεγκτή τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και των αιτημάτων αντί του περιορισμού της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος μας θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Αυτός ή αυτή έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, αρκεί η επεξεργασία να βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του το GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της επίσημης αρχής που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν ελεγκτή στον άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν το πράττει δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

  Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο μας.

 • ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αντιτίθεται, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο ε) ή στ ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

  Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων μας αντιτίθεται στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν από εμάς για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 ) του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ένστασης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο μας. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και κατά παρέκκλιση από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του να αντιτίθεται με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή παρόμοια επηρεάζει τον ίδιο, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητο για τη σύναψη, ή την εκτέλεση, σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο ορίζει επίσης τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, θα εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και τα νόμιμα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα να λαμβάνει ανθρώπινη παρέμβαση εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, να εκφράζει την άποψή του και να αμφισβητεί την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που αφορούν την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο μας.

 • i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, αυτός ή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Άρθρο 6 (1) αναμμένο ένας GDPR χρησιμεύει ως η νομική βάση για τις διαδικασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 αναμμένο β GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. γ GDPR.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματίστηκε στην εταιρεία μας και το όνομά του, η ηλικία του, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή σε τρίτους. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 (1) αναμμένο. δ GDPR.
Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πράξεων που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα παρακάμπτονται από τα συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες εργασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές, διότι έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι ένα έννομο συμφέρον θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 GDPR).

Τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 αναμμένο. f GDPR το νόμιμο συμφέρον μας είναι να ασκήσουμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη περίοδος νόμιμης διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται συνήθως, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη μιας σύμβασης.

Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νομική ή συμβατική απαίτηση · Απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα · πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό εταίρο).

Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να συνάψουμε μια σύμβαση που το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβληθούμε σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης της σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων.

Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο εργαζόμενος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

General Cookies

Cookies from WordPress

Επώνυμο Purpose Validity
wordpress_test_cookie This cookie determines whether the use of cookies has been disabled in the browser. Duration of storage: Until the end of the browser session (will be deleted when closing your internet browser). συνεδρία
PHPSESSID This cookie stores your current session with respect to PHP applications, ensuring that all features of this website based on the PHP programming language are fully displayed. Duration of storage: Until the end of the browser session (will be deleted when closing your internet browser). συνεδρία
wordpress_akm_mobile These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress. 1 Year
wordpress_logged_in_akm_mobile These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors. συνεδρία
wp-ρυθμίσεις-akm_mobile These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors. συνεδρία
wp-setting-time-akm_mobile These cookies are only used for the administration area of ​​WordPress and do not apply to other site visitors. συνεδρία
από Is used for A / B testing of new features. συνεδρία
akm_mobile saves if the visitor wants to see the mobile version of a website. 1 Day

Cookies from WooCommerce

Επώνυμο Purpose Validity
woocommerce_cart_hash This cookie is required to store the items in your cart for the order process. συνεδρία
woocommerce_items_in_cart Helps WooCommerce determine when the contents of the cart / data change. συνεδρία
tk_ai Saves a randomly generated anonymous ID. This is only used within the dashboard area (/ wp-admin) and, if enabled, is used for the usage control. συνεδρία
wp_woocommerce_session_ Contains a unique code for each customer, so he knows where to find the shopping cart data in the database for each customer. 2 Days
wc_fragments_ Saves a randomly generated anonymous ID. This is only used within the dashboard area (/ wp-admin) and, if enabled, is used for the usage control. συνεδρία
wc_cart_hash Saves a randomly generated anonymous ID. This is only used within the dashboard area (/ wp-admin) and, if enabled, is used for the usage control. συνεδρία

Cookies from DSGVO AIO for WordPress

Επώνυμο Purpose Validity
dsgvoaio This LocalStorage key / value stores which services the user has agreed to or not. variable
_uniqueuid This LocalStorage key / value stores a generated ID so that the user's opt-in / opt-out actions can be documented. The ID is stored anonymously. variable
dsgvoaio_create This LocalStorage key / value stores the time when _uniqueuid was generated. variable
dsgvoaio_vgwort_disable This LocalStorage key / value stores whether the service VG word standard is allowed or not (setting of the page operator). variable
dsgvoaio_ga_disable This LocalStorage key / value stores whether the service Google Analytics Standard is allowed or not (Hiring the site operator). variable

Google Analytics

This website uses various services provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. The use of these individual services is described in more detail below.

Our use of the following services and the associated collection of personal data (in particular IP addresses) is generally based on our legitimate interest in analyzing, improving and making our website content appear attractive as well as on our legitimate interest in tailoring any advertising to your needs (Article 6 (1) f GDPR).

Google Analytics uses cookies (see also 3.1 “Cookies”). Cookies are stored on your computer and enable Google to analyze how you use this website. The information generated by the cookie about your use of this website is generally transmitted to and stored on a Google server in the USA.

IP anonymization

We have activated IP anonymization on our website. This means that Google will shorten your IP address before transmitting it to the USA, provided the IP address originates from a member state of the European Union or a state that is party to the Agreement on the European Economic Area. The operator of this website contracts Google to use this information to evaluate how you use the website, to create reports about the website activity, and to provide other services relating to the use of the website and the internet. The IP address transmitted from your browser during the Google Analytics process is not linked to other data held by Google.

Your right to object to the collection of your data

You can block the storage of cookies by adjusting your browser settings accordingly; please note, however, that in such cases you may not be able to make full use of all the features available on this website. You can also prevent Google from collecting and processing the data generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plugin available at the following link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Further information about how Google Analytics handles your data can be found in Google’s Privacy Policy:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

The processing of data on our behalf

We have concluded a data processing agreement for our use of Google Analytics and fully comply with the strict provisions of German data protection authorities when using this service.

Collection of demographic data by Google Analytics

This website uses the Demographics feature provided by Google Analytics. This feature enables reports to be created that contain statements about the age, gender, and interests of visitors to this site. This data is gathered from Google’s personalized advertising as well as visitor data from third-party providers. This data cannot be attributed to any specific individuals. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account, or you can prohibit the general collection of your data by Google Analytics by following the steps outlined above.

Cookies from Google Analytics

Επώνυμο Purpose Validity
_γα Differentiation of website visitors. 2 Hours
_ καλό Differentiation of website visitors. 24 Hours
_gat_gtag_UA_ Used to throttle the request rate. If Google Analytics is provided through Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_ . 1 Minutes
_dc_gtm_ Used to monitor number of Google Analytics server requests. 1 Minutes
AMP_TOKEN Contains a token code that is used to read out a Client ID from the AMP Client ID Service. By matching this ID with that of Google Analytics, users can be matched when switching between AMP content and non-AMP content. 30 Seconds up to 1 Year
_gat Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager. 1 λεπτό
_gac_ Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together. 90 Days
__utma ID used to identify users and sessions. 2 Years
__utmt Used to monitor number of Google Analytics server requests. 10 Minutes
__utmb Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server. 30 Minutes
__utmc Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session. συνεδρία
__utmz Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server. 6 Months
__utmv Contains custom information set by the webdeveloper using the _setCustomVar method in Google Analytics. This cookie is updated each time new data is sent to the Google Analytics server. 2 Years
__utmx Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test. 18 Months
__utmxx Used to determine when the A / B or Multivariate test in which the user participates ends. 18 Months
elGreek